# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
سیدیاسر ایازی 10 297 10 9
عباس جوادیان 4 51 2 0
سید محسن حسینی نژاد - - - -
معصومه فائز - - - -
حسین مهربان 18 1085 39 3
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
سیدیاسر ایازی 9 200 22 13
عباس جوادیان 3 23 6 10
سید محسن حسینی نژاد - - - -
معصومه فائز - - - -
حسین مهربان 13 579 87 31
Top